logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Search
The InstituteResearchWhat's onPlatformsJoin usTools
 
Announcements descarregar en PDF imprimir
Ajuts a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 2019 - CFC
Identifier: 216/19
Category: Projectes de recerca
Financing entity: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Date of expression of interest: 23/09/2019
I am interested
Call aim:

L’objectiu d’aquesta acció és impulsar el progrés científic de la Fisioteràpia mitjançant el foment de la recerca en el seu àmbit.
La convocatòria està destinada a patrocinar la investigació clínica, experimental, de salut pública o d’atenció social en tots els àmbits relacionats amb l’exercici de la Fisioteràpia, bé sigui en centres públics, privats, centres d’investigació, universitats i organitzacions no governamentals. 

 

Els temes que centraran l'interès del Col·legi aquest 2019 seran:

 • Exercici terapèutic
 • Fisioteràpia en patologies d´alta prevalença i baixa complexitat
 • Fisioteràpia en Atenció Primària

 

Duration:

Màxim 2 anys

Assignment:

46.879,47€ €.

Requirements:

Podran optar als ajuts i, per tant, presentar projectes:

 

a) Persones físiques: un o més fisioterapeutes col·legiats al CFC al corrent dels seus deures col·legials que treballin per compte propi o bé integrats en:

 1.  Centres i institucions sanitàries, de recerca o de docència, públiques o privades.
 2.  D’altres entitats relacionades i organitzacions no governamentals.
 3.  Equips de recerca d’institucions públiques i/o privades amb un percentatge mínim del 70% de col·legiats al corrent dels seus deures, dins de l’equip de recerca.

b) Persones jurídiques: centres assistencials, docents o de recerca, públics o privats i organitzacions no governamentals en la plantilla de les quals hi hagi, com a mínim, un fisioterapeuta col·legiat i al corrent dels deures col·legials, que ha de ser l’investigador del projecte.

 

Els investigadors principals dels projectes presentats hauran de ser necessàriament fisioterapeutes col·legiats.

 

Per tal de diversificar l’accés als recursos que es destinen al sistema, cap col·legiat podrà obtenir més de dos ajuts com a investigador principal d’un projecte, i mai de forma simultània.

 

Les sol·licituds relatives a projectes que s’hagin de desplegar en entitats o organismes han de ser presentades per l’investigador, amb el vistiplau del representant legal o titular de l’entitat. Les propostes han de fer-se per períodes d’un any.

 

En cap cas prosperaran les sol·licituds d’aquells que participin o promoguin activitats que puguin perjudicar la Fisioteràpia.

Observations:

Tots els documents s’han de presentar en suport digital (en format PDF d’Adobe) a l’adreça cfc@fisioterapeutes.cat dins del termini establert a la convocatòria.

 

Els documents que cal presentar en suport digital (signats i segellats si és el cas), són:

 

1. Sol·licitud d’ajut signada (doc.1)
2. Protocol de l’estudi (doc.2), inclòs un cronograma estandaritzat en el cas dels assajos clínics(doc.3).
3. Pressupost detallat (doc.4):

 • S’hi consignarà l’existència d’altres ajuts i ha de fer-se explícit el percentatge que es contempli com a despeses administratives, bé siguin de la institució a la qual pertany l’investigador, bé siguin de l’investigador, en el benentès que, en conjunt, no podrà mai ser superior al 10% del pressupost, una vegada exclosa la partida de material d’inventari.
 • L’import sol·licitat no podrà ser destinat a la contractació de personal que ja mantingui una relació contractual amb l’entitat on es realitzi el projecte.  Les publicacions d´articles en Open Access no es una despesa finançable.
 • L’import sol·licitat no excedirà en cap cas l’import total destinat a la convocatòria.

4. Currículum de l’investigador o investigadors (doc.5) i de tots els membres de l’equip que participin en el projecte.
5. S’haurà d’adjuntar necessàriament l'informe favorable del CEIC o del CER (Comité d'Ètica de Recerca) abans del 17/02/2020 (data límit de presentació d´esmenes tècniques).  No es podrà rebre cap ajut sense tenir l'esmentat informe favorable.

More information:

El Comitè Avaluador tindrà en compte els aspectes següents:

 

 • L’interès i la qualitat cientificotècnica del projecte, així com l’encert i el rigor metodològic.
 • La rellevància científica i sociosanitària, considerant les àrees i les línies prioritàries especificades en cada convocatòria.
 • La possibilitat d’aplicació directa dels resultats.
 • L’adequació del pressupost en relació als objectius que es proposin i a les bases de la present convocatòria.
 • El respecte als postulats ètics que presideixen la recerca.
 • El respecte als principis que regeixen la Fisioteràpia i la dinàmica col·legial.
Date of expression of interest: 23/09/2019
OTRI deadline: 30/09/2019
Call deadline: 07/10/2019
Management unit:

Unitat de Projectes Nacionals
Alberto Martín: 93.260.75.83

Enric Furriols: ext. 3166

Correu electrònic: OTRI@idibell.cat

Personal ICO: adreceu-vos a la Unitat de Gestió de la Recerca ugr@iconcologia.net. Telèfons: 93 260.72.10 / 93.260.73.59


 

IMPORTANT: Atès el volum de sol·licituds que estem rebent per convocatòries competitives, per tal de garantir-ne la gestió, és imprescindible respectar las dates indicades, ja que l’IDIBELL no gestionarà cap sol·licitud fora d'aquests terminis.

Announcements (URL):
Web
Convocatòria
 
© 2019 IDIBELLResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn�t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacci� sobre la p�ndola formativa sobre patents. No trigareu m�s de cinc minuts a fer-ho. La vostra opini� �s molt important per millorar l�IDIBELL.

Voleu fer l�enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday�s planning in the application

Accept

Cancell